Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Zostało 6 miesięcy, a do zrobienia jeszcze dużo…

11 lipca 2012r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający gros przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych za niezgodne z Konstytucją RP. Jednocześnie odroczono wejście w życie wyroku i dano 18 miesięcy na stworzenie nowych regulacji, mających wypełnić powstałą w prawie lukę. Od tamtego momentu mija właśnie rok.
Co zostało zrobione, a ile jeszcze przed nami?

Cztery projekty wychodzące od Solidarnej Polski, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Platformy Obywatelskiej oraz inicjatywa społeczna powstały i trafiły do Sejmu stosunkowo szybko. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu, wszystkie przekazane zostały do prac w Komisjach, a następnie dalej – w nadzwyczajnej podkomisji powołanej specjalnie w tym celu. Projekt obywatelski wybrany został wiodącym, na którego bazie powstać mają nowe przepisy regulujące ogrodnictwo działkowe. Prace w podkomisji trwają. Co czeka polskich działkowców dalej? Do przysłowiowej godziny „zero” pozostało jeszcze 6 miesięcy. Finalny projekt musi przejść jeszcze następujące etapy procesu legislacyjnego:

 

– wynikiem prac i obrad nadzwyczajnej podkomisji będzie wspólne stanowisko
w formie pisemnego sprawozdania wraz z wnioskiem o przyjęcie projektu bez poprawek, przyjęcie projektu z poprawkami bądź odrzucenie projektu; z posłów zasiadających
w podkomisji wybrany zostanie sprawozdawca, którego zadaniem będzie przedstawienie sprawozdania podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu;

drugie czytanie, które odbywa się zawsze na plenarnym posiedzeniu Sejmu RP; poseł sprawozdawca przedstawia na nim sprawozdanie z prac podkomisji, następnie odbywa się debata, podczas której posłowie i wnioskodawcy projektów mogą zgłaszać poprawki
i wnioski; drugie czytanie jest ostatnim momentem, w którym posłowie i wnioskodawcy mogą zgłaszać poprawki do projektu – potem jest to już niemożliwe;

a) jeżeli posłowie zaproponują poprawki, projekt ponownie trafia do komisji, która je rozpatruje i przedstawia Sejmowi dodatkowe sprawozdanie, z wnioskiem o przyjęcie albo odrzucenie projektu;

b) jeżeli posłowie nie wniosą żadnych poprawek, wówczas trzecie czytanie może odbyć się niezwłocznie;

trzecie czytanie rozpoczyna się od przedstawienia ewentualnego dodatkowego sprawozdania komisji; następnie w odpowiednim porządku odbywa się głosowanie: najpierw nad ewentualnym wnioskiem o odrzucenie projektu w całości, następnie nad poprawkami
do poszczególnych artykułów, a wreszcie nad przyjęciem projektu w całości w brzmieniu zaproponowanym przez komisję, wraz ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przegłosowanych poprawek;

Sejm uchwala ustawę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby posłów. Jeśli tak się stanie – Marszałek Sejmu przekazuje ustawę do Senatu RP.

 – Senat ma 30 dni na zajęcie stanowiska; ustawa trafia do odpowiednich senackich komisji, które w terminie 14 dni muszą ją przeanalizować i opracować projekt stanowiska Senatu; następnie na posiedzeniu plenarnym odbywa się debata i głosowanie, którego efektem jest uchwała –  może ona zawierać wniosek o przyjęcie ustawy bez zmian, wniosek o odrzucenie całości lub o wprowadzenie poprawek; jeśli w terminie 30 dni Senat nie podejmie stosownych decyzji, wówczas ustawę uznaje się za przyjętą w brzmieniu proponowanym przez Sejm;

a) jeśli Senat przegłosuje przyjęcie ustawy bez zmian, wtedy jest ona przekazywana
do podpisu Prezydentowi RP;

b) jeżeli Senat wnioskuje o odrzucenie lub wprowadzenie poprawek, wówczas ustawa trafia ponownie do Sejmu RP; w komisji, która pracowała wcześniej nad projektami wraz z Senatorem sprawozdawcą opracowywane jest kolejne sprawozdanie, w którym wnioskuje się bądź o przyjęcie senackich poprawek w całości lub w części, bądź o ich odrzucenie;

– po zakończeniu prac w Senacie, ustawa trafia do Prezydenta RP, który ma 21 dni  na podpisanie ustawy, a następnie zarządza jej publikację w Dzienniku Ustaw.

                                                                                                                                

Anna Ślusarczyk,

OZ Świętokrzyski