Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 21.09 – 25.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Posiedzenie Krajowej Rady PZD Wrzesień 2014

25 września br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, poza członkami KR PZD, udział wzięli także członkowie komisji statutowej, gdyż jeden z najważniejszych tematów narady dotyczył nowego statutu PZD.

 

Prace nad Statutem na ukończeniu

Zabierając głos Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przypomniał, że intensywne prace nad nowym statutem trwają od wielu miesięcy.  Dotychczas, specjalnie powołany zespół i komisja ds. statutu, wykonały bardzo dużą pracę. Ich podstawą był dotychczasowy statut, nowa ustawa o ROD, ustawa o stowarzyszeniach, a także  cały system prawa obowiązującego w Polsce. Komisja  wnikliwie rozpatrzyła także wszystkie propozycje zmian, jakie zostały zgłoszone przez Okręgowe Zarządy, ROD, indywidualnych działkowców, a także 26 przedzjazdowych konferencji delegatów.
Dziś z pełną odpowiedzialnością przedstawiamy dobry projekt statutu. Zabezpiecza on w pełni interesy działkowców, ogrodów i całego Polskiego Związku Działkowców. Projekt uwzględnia naszą dotychczasową tradycję, stwarzając równocześnie warunki do rozwoju ogrodów” – mówił Prezes PZD E. Kondracki.

Prezes podkreślił, że prace nad statutem przebiegały sprawnie, mimo tego, że przypadły na wyjątkowo trudny okres. W całym kraju trwa obecnie akcja zbierania podpisów pod projektem „Stop rozbiórkom altan”, który ma uchronić przed masową rozbiórką 900 000 altan w ROD. Działkowcy zaangażowani są także w działania mające na celu powstrzymanie szkodliwych działań RPO, która  zgłosiła wątpliwości co do konstytucyjności nowej ustawy o ROD. „Cieszę się, że mimo tych trudności potrafimy działać na wielu polach równocześnie, a nasze działania są skuteczne i przynoszą oczekiwany rezultat. Jeżeli będziemy działali razem tak konsekwentnie jak dotychczas, to wierzę, że odniesiemy kolejny sukces” – dodał prezes PZD.

Co nowego w Statucie?

Najważniejsze zmiany wprowadzone do statutu omówił r.pr. Tomasz Terlecki, który podkreślił, że do komisji statutowej wpłynęło wiele propozycji zmian. Wszystkie zostały wnikliwie rozpatrzone i jeżeli tylko było to możliwe zostały wprowadzone do projektu. Z tego względu statut zawiera wiele nowych rozwiązań, które z pewnością usprawnią działalność ogrodów i innych organów Związku. Przewidziano w nim m.in. konieczność zwiększenia uprawnień i odpowiedzialności ROD za podejmowane działania, nową koncepcję dotyczącą opłat i składki członkowskiej, zmniejszenie minimalnej liczby członków w organach PZD, dopuszczenie łączenia niektórych funkcji przez członków zarządu ROD, wprowadzenie nowej kategorii członków, aby nie ograniczać członkostwa w PZD, ale umożliwić przynależność do związku jak najszerszemu gronu zainteresowanych. Projekt statutu PZD zawiera ponadto wiele innych nowych rozwiązań i można się z nimi zapoznać na stronie internetowej KR PZD (www.pzd.pl).

Krajowa Rada uznała, że prace nad Statutem powinny potrwać do 23 października br., kiedy to projekt zostanie przedłożony do uchwalenia przez Krajowy Zjazd Delegatów PZD.W tym celu została przyjęta stosowna uchwała.

Działkowcy doceniają działania PZD

Podczas posiedzenia KR PZD przedstawiona została także relacja z ustawowych zebrań wszystkich działkowców, które muszą odbyć się we wszystkich ogrodach do 18 stycznia 2014r. Z informacji przekazanych dotychczas przez OZ i ROD wynika, że działkowcy z większości ROD podejmują decyzję o pozostaniu w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD. Na dzień dzisiejszy jedynie pojedyncze ogrody zdecydowały się na odłączenie od PZD. Jest to z pewnością wynikiem docenienia dotychczasowych działań Związku, mających na celu jak najlepszą obronę praw działkowców i ogrodów.  KR PZD wyraziła nadzieję, że działania te zostaną docenione i zauważone także przez działkowców, którzy w niedalekiej przyszłości będą również decydowali o swojej przynależności organizacyjnej.

PZD reguluje stan prawny gruntów

Ważnym tematem KR PZD była informacja na temat regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Działania te polegają m.in. na pozyskaniu dokumentacji formalno-prawnej, ujawnieniu praw przysługujących PZD do gruntów ROD w księgach wieczystych, zabezpieczeniu istnienia ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dzięki tym działaniom dotychczas PZD udało się uzyskać prawo użytkowania wieczystego w stosunku do 27 tys. ha, a do blisko 3 tys. ha prawo użytkowania potwierdzone stosownymi decyzjami i wpisami w  księdze wieczystej. Jednak cały czas Związek nie jest w stanie wylegitymować się tytułem prawnym w stosunku do 14 tys. ha gruntów. Nowe szanse stwarza art. 76 nowej ustawy o ROD, dzięki któremu dotychczas udało się uregulować stan prawny 24 ogrodów o pow. blisko 113 ha. Członkowie KR PZD zgodnie uznali, że regulacja stanu prawnego pozostałych gruntów jest jednym z priorytetów jakie stoją przed całym Związkiem. KR PZD uznała, że w tym celu potrzebny jest jednak zbiorowy wysiłek wszystkich struktur Związku – zarówno OZ jak i ROD.

Każdemu tematowi towarzyszyła dyskusja, dzięki której uczestnicy KR PZD ustalili dalsze kierunki działań.

Na zakończenie przyjęto także liczne uchwały i stanowiska. Przyjęta została m.in. uchwała  w sprawie przedłożenia pod obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD projektu statutu, w sprawie porządku obrad XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, w sprawie tematów, w których powinien się wypowiedzieć Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Krajowa Rada PZD przyjęła także stanowiska, w tym m.in. w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD, w sprawie wyborów samorządowych oraz w sprawie udziału struktur oraz indywidualnych członków Związku w kampanii „Stop rozbiórkom altan”.

(mz)