Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komunikat w sprawie rejestracji nowego statutu PZD

Krajowa Rada PZD informuje, że nadal trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania zmiany statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Przypominamy, że podczas nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w dniu 23 października 2014 roku Związek uchwalił nowy statut. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono – w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS wraz z uchwalonym statutem.

Jednakże, mimo dopełnienia wymogu ustawowego, do dnia dzisiejszego nie dokonano wpisu do KRS o zmianie statutu. Przyczyną tego stanu rzeczy są zastrzeżenia do trybu przyjęcia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów, jakie zgłosił do sądu Prezydent Warszawy, będący organem nadzorującym Związek. W odpowiedzi na te zastrzeżenia PZD przekazał obszerne stanowisko prawne, w którym ustosunkował się do wszystkich zastrzeżeń, wykazując ich bezpodstawność i wnosząc o pilne dokonanie rejestracji zmiany statutu.

Niestety, prowadzący sprawę referendarz wydał postanowienie, w którym odmówił zarejestrowania zmiany statutu, choć jednocześnie dokonał rejestracji zmian, które wynikają z tego statutu. Uzasadnienie nie wyjaśnia tej sprzeczności, wskazując jedynie, że bezpośrednią przyczyną odmowy było uznanie argumentu Prezydenta Warszawy jakoby nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do dokonywania zmiany statutu PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów. Referendarz uznał też inne zastrzeżenia organu nadzoru dotyczące niektórych zapisów statutu, jednak zupełnie nie uzasadnił ich zasadności.

Z takim orzeczeniem Związek nie mógł się zgodzić. Podczas ostatniego posiedzenia Prezydium Krajowej Rady zdecydowano o natychmiastowym zaskarżeniu powyższego postanowienia. Stosowną skargę złożono już do sądu. Podtrzymano w niej dotychczasowe stanowisko Związku w sprawie zastrzeżeń Prezydenta Warszawy, na
których oparł się referendarz.

Jednocześnie rozwinięto argumentację podważającą tezę o rzekomym braku uprawnienia nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów do dokonywania zmiany statutu. Wskazano w szczególności, że zjazd ten był zwołany i przeprowadzony zgodnie z dotychczasowym statutem, który – co wymowne – był uchwalony w dokładnie takim samym trybie jak nowy statut, a następnie zbadany i zarejestrowany przez sąd. A zatem ostatni zjazd był organizowany na podstawie zapisów statutowych zaakceptowanych przez sąd. Nie można więc dzisiaj podważać tych zapisów i twierdzić, że są one nieważne.  Sąd przecież wcześniej badał ich zgodność z ustawą o ROD oraz Prawem o stowarzyszeniach, więc niezrozumiałe jest ich kwestionowanie przez referendarza, zwłaszcza że sama ustawa nakazała PZD uchwalić nowy statut na zasadach uregulowanych w dotychczasowym, a więc zarejestrowanym, statucie. Z tych względów w swojej skardze PZD podniosło, że „Zarejestrowanie statutu zawierającego te postanowienia oznaczało, że PZD mogło działać w zaufaniu do oceny prawnej wyrażonej we orzeczeniu sądu rejestrowego i na tej podstawie podejmować określone decyzje organizacyjne. Obecne kwestionowanie postanowień statutowych, uznanych w takim samym kontekście prawnym, za niezgodne z obowiązującym prawem stanowi wyraz niekonsekwencji, której negatywne skutki ponosi organizacja społeczna. Jest to działanie zupełnie niezrozumiałe. Obywatele i ich organizacje muszą mieć zaufanie do rozstrzygnięć organów sądowych”.

W skardze zwrócono też na inną – wspomnianą już – niekonsekwencję. Otóż referendarz dokonał m.in. wpisów polegających na zmianie nazwy dwóch funkcji w organie reprezentującym PZD – sekretarza Polskiego Związku Działkowców oraz Skarbnika Polskiego Związku Działkowców. Jest to o tyle niezrozumiałe, że zmiana nazwy tych funkcji wynika bezpośrednio z kilku zapisów zakwestionowanego statutu. Tym samym odmówiono rejestracji nowego statutu, a jednocześnie zarejestrowano zmiany wynikające z tego statutu. Dodatkowo potwierdza to wadliwość orzeczenia referendarza.

Powyższa skarga trafiła już do sądu. Jej złożenie oznacza, że zaskarżone orzeczenie referendarza utraciło moc, a całość sprawy do rozstrzygnięcia w I instancji przejmuje zawodowy sędzia. Wypada mieć nadzieję, że podzieli argumenty podniesione przez PZD i dokona rejestracji nowego statutu.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 90
W tym tygodniu: 286
W sumie od 01.01.2015: 260181