Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 21.09 – 25.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Komunikat KR PZD w sprawie opłaty audiowizualnej

Do Krajowej Rady PZD napływa coraz więcej pytań od działkowców dotyczących projektu ustawy o składce audiowizualnej. Wynikają one z obaw, że zmiana prawa spowoduje konieczność uiszczania opłaty, mającej zastąpić  obecny tzw. abonament radiowo – telewizyjny, zarówno w domu, w którym mieszkają, jak i na działce. Zgodnie z projektowaną ustawą opłata ma być bowiem doliczana do każdego rachunku za prąd.

Po zapoznaniu się z założeniami projektu, jak również w oparciu o wypowiedzi prasowe przedstawicieli rządzącej koalicji, zasadnym jest jednak stwierdzenie, że w przypadku działkowców korzystających z działek w ROD, konieczność podwójnego uiszczania nowej opłaty nie wystąpi.

Zawarte w projektowanej ustawie zapisy stanowią, iż obowiązek zapłaty opłaty ciążyć ma na tzw. „odbiorcy końcowym” (art. 6 projektu ustawy). Przez pojęcie „odbiorcy końcowego” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą odbiorcą końcowym energii elektrycznej na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym; (art. 3 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy).

Treść proponowanych regulacji, w zestawieniu ze stanem faktycznym występującym w ROD, uzasadnia stwierdzenie, iż dla zdecydowanej większość działkowców, fakt korzystanie z prądu na działce nie będzie rodził obowiązku ponoszenia opłaty audiowizualnej.

Wskazać bowiem należy, że w większości ogrodów stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej jest ROD. Zasadnym jest zatem stwierdzenie, iż ewentualny obowiązek uiszczenia opłaty nastąpi wyłącznie w przypadku tej umowy – uiści ją (1 opłatę) ROD, nie działkowiec. Kwestia wewnątrzogrodowego rozliczenia zużycia wg. wskazań tzw. podliczników, jako nie następującego w oparciu o umowę z przedsiębiorstwem energetycznym, jest neutralna z punktu widzenia proponowanej ustawy. Obowiązek uiszczania opłaty adiowizualnej może wystąpić jedynie w przypadku umów zawieranych przez działkowca bezpośrednio z przedsiębiorstwem energetycznym, co w ROD prowadzonych przez PZD ma miejsce jedynie sporadycznie.

Niezależnie od powyższych uwag informujemy, że kwestia proponowanych rozwiązań będzie przedmiotem szczególnej uwagi ze strony służb prawnych PZD. W przypadku zaistnienia ryzyka obciążania działkowców dodatkową opłatą z tego tytułu, PZD podejmie starania w celu uzyskania poparcia parlamentarzystów dla rozwiązań chroniących interesy działkowców.

Tekst projektu ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny jest na www.sejm.gov.pl

 

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r.