Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD walnych zebrań sprawozdawczych

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. dokonało wstępnej oceny przygotowań, przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych, które odbyły się w ogrodach do dnia 10 kwietnia 2016 r. na podstawie informacji uzyskanych z okręgów PZD.

Z przedstawionych informacji wynika, że do dnia 10 kwietnia 2016 roku odbyły się 1273 walne zebrania sprawozdawcze (w tym 20 konferencji delegatów) co stanowi 27,23% wszystkich ROD. Najmniej zebrań dotychczas odbyło się w Okręgu Mazowieckim PZD – 8,82%, w Lublinie 8,82%, natomiast najwięcej w Okręgu w Pile 49,4%, Opolskim 45,71%, Sudeckim 45,64%.

Frekwencja na poszczególnych zebraniach kształtowała się od 7% (Kalisz, Koszalin) do nawet 100% (Toruńsko-Włocławski), 73,3% (Piła), 63% (Częstochowa), 45,45% (Legnica). Frekwencja na konferencjach delegatów była wyższa, bo wynosiła od 75% (Gdańsk, Kalisz) do 92% (Sudecki). W 18 okręgach frekwencja była porównywalna z latami ubiegłymi, niższa w 6 okręgach, natomiast wyższa w 2.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, że w ocenie okręgowych zarządów przygotowania do walnych zebrań, jak dotąd, odniosły pozytywny skutek. Dobre, merytoryczne przygotowanie osób wyznaczonych do obsługi walnych zebrań, a szczególnie kontakty tych osób z zarządami ROD w okresie przygotowywania walnych zebrań przyczyniły się do dużo wyższego niż w latach poprzednich ich poziomu merytorycznego. Podczas dotychczas odbytych zebrań sprawozdawczych nastąpił zauważalny wzrost świadomości prawnej wśród członków zarządów ROD, co spowodowało, że walne zebrania były dobrze przygotowane i przeprowadzone oraz wypełniły zadania statutowe. Do sprawnego i rzeczowego przeprowadzenia zebrań przyczyniła się również o wiele wyższa niż ubiegłym roku znajomość obowiązujących przepisów prawnych przez członków PZD uczestniczących w zebraniach.

Prezydium Krajowej Rady PZD zauważa, że przeprowadzone dotychczas walne zebrania sprawozdawcze wypełniły statutowe obowiązki: zatwierdziły sprawozdania zarządów i komisji rewizyjnych, sprawozdania finansowe za 2015 rok, uchwaliły plan pracy i zabezpieczającej jego wykonanie preliminarz finansowy na 2015 rok, a także ustaliły niezbędne opłaty na zapewnienie funkcjonowania ogrodu. Pojedyncze przypadki odstępstw od zasad i przepisów prawnych są analizowane i eliminowane przez okręgowe zarządy. Problemy poruszane przez działkowców w dyskusjach dotyczyły przede wszystkim bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem ogrodu, a przede wszystkim z opłatami ogrodowymi. Podnoszono kwestie związane z opłatą za wywóz śmieci, inwestycjami, remontami  i możliwości pozyskiwania przez ogrody środków zewnętrznych na ich sfinansowanie oraz bardzo aktualnemu dziś budownictwu ponadnormatywnemu i zamieszkiwaniu w ROD. Działkowcy wyrażali duże zainteresowanie pozyskaniem środków na inwestycję i remonty, ale głównie w ramach wsparcia od Związku, z gmin i budżetów obywatelskich.

Prezydium KR PZD stwierdza, że podczas zdecydowanej większości zebrań panowała pozytywna atmosfera, zarządy ogrodów zadbały o dobre ich przygotowanie pod względem organizacyjnym, dzięki czemu zebrania przebiegały rzeczowo bez niepotrzebnego przewlekania. Obsługujący zebrania podkreślali przyjazne i pozytywne nastawienie działkowców do Związku, którzy doceniają stabilizację prawną dzięki uchwaleniu i rejestracji statutu PZD, regulaminu ROD, ustawy o ROD i nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Zaobserwowano duże zainteresowanie aktualnymi sprawami, które dotyczą wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskiej i posłanki Krystyny Sibińskiej. Działkowcy na zebraniach wyrażali swój sprzeciw wobec zamieszkiwania na terenie działek w ROD i obawy przekształcenia ich ogrodów w osiedla mieszkaniowe. W obawie, że ryzyko zmiany ustawy o ROD jest realne, popierają działania Związku w tej sprawie zmierzające do egzekwowania prawa w stosunku do działkowców łamiących prawo. Wśród działkowców panuje powszechne przekonanie, że PZD powinien walczyć o zlikwidowanie tego zjawiska. Członkowie PZD zgromadzeni na walnych zebraniach podkreślali, że z PZD czują się bezpiecznie i widzą korzyści płynące z przynależności do ogólnopolskiej, silnej organizacji jaką jest Polski Związek Działkowców.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, że walne zebrania sprawozdawcze w ROD, które odbyły się  do 10 kwietnia 2016 r. wypełniły w sposób prawidłowy obowiązki statutowe. Jedynie w 2 przypadkach konieczne będzie powtórzenie zebrań. Dla wysokiego poziomu przeprowadzonych zebrań  przyczyniły się wydane przez Prezydium Krajowej Rady PZD „Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie kadencji” i komplet druków oraz wzorów uchwał do przeprowadzenia walnych zebrań. Ułatwieniem dla zarządów była broszura pt. „Wytyczne i druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD”, a także plik formularzy uchwał do wykorzystania dodany do Biuletynu Informacyjnego nr 8/2015. Krajowa Rada PZD przekazała okręgom wersję elektroniczną druków do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, aby przekazywały zarządom ROD, co również ułatwiło przygotowania. Porządane efekty w poprawności zorganizowania i przebiegu walnych zebrań miało szkolenie zarządów ROD i komisji rewizyjnych, które przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi zostały przeprowadzone przez okręgi. Duży udział mieli również członkowie zespołów powołanych przez okręgowe zarządy do obsługi zebrań, którzy również w okresie przygotowań do walnego zebrania udzielali zarządom ROD wszelkiej pomocy, a także informowali działkowców o aktualnej sytuacji w PZD.

Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie uzyskanych informacji  stwierdza, że dotychczas podejmowane na walnych zebraniach uchwały były zgodne z prawem. Wprawdzie zanotowano kilka prób podjęcia uchwał niezgodnych ze kompetencjami zebrania, osoby obsługujące skutecznie temu zapobiegły. Po otrzymaniu dokumentacji z walnych zebrań, uchwały walnych zebrań sprawozdawczych zostaną zweryfikowane w OZ PZD.

Prezydium Krajowej Rady PZD wyraża nadzieję, że zarządy ROD, w których nie przeprowadzono jeszcze walnych zebrań sprawozdawczych, dołożą wszelkich starań, aby w ich ROD zostały zwołane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i wypełniły swoje zadania statutowe.

Prezydium Krajowej Rady PZD przypomina, że statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku i z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, każdy członek Związku uczestnictwo w walnym zebraniu powinien traktować jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału.

 

 

                                               PREZYDIUM

                                               KRAJOWEJ RADY

                                               POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 45
W tym tygodniu: 45
W sumie od 01.01.2015: 262673