Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

VIII posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 29 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyło się VIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięli ponadto Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz dyrektorzy biur OZ.

Na wstępie wszyscy obecni podziękowali prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu za niestrudzoną pracę i ogromne poświęcenie, z jakim od początku istnienia Polskiego Związku Działkowców pracuje on dla dobra ogrodów i działkowców. Dzień wcześniej minęło dokładnie 35 lat od pierwszego Zjazdu delegatów PZD. Uczestnicy posiedzenia składając życzenia wręczyli prezesowi okolicznościowy papirus, czerwone róże  oraz buławę hetmańską, która w wieku XVII i XVIII pełniła przede wszystkim funkcję symbolu władzy i dostojeństwa.

Prezes PZD dziękując wszystkim za pamięć wspominał początki powstania Związku oraz liczne problemy i trudności, które trzeba było pokonać w drodze do powstania samorządnej, samodzielnej organizacji zarządzającej ogrodami działkowymi, jaką jest PZD.  Jak zaznaczył, powstanie tak dużej i samodzielnej organizacji w środowisku działkowym było powszechnie oczekiwane i spotkało się z pełną akceptacją i ogromnym poparciem. – Swoim głosem o swoich sprawach – to było hasło i  myśl, która przyświecała naszym działaniom – mówił E. Kondracki. Wspomniał o uroczystych obchodach 35-lecia połączonych z Krajowymi Dniami Działkowca, które odbędą się 3 września br. w Zabrzu.

Prezes z dużym niepokojem mówił o aktualnej, dynamicznie rozwijającej się sytuacji, na którą składają się m.in. kolejne działanie podejmowane przez RPO, a także inne tematy związane z zagrożeniami dla ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. Dyskutowano o precedensowej sprawie ROD „Kaczeniec” w Ząbkach, gdzie niewielka grupa osób zamieszkałych na terenie ROD i zameldowanych przez Burmistrza, stała się powodem odmowy wydania prawomocnej decyzji z art. 76 ustawy o ROD przez burmistrza Ząbek. O sprawie pisaliśmy: tutaj (link).

Krajowa Rada na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej zatwierdziła sprawozdanie finansowe PZD za 2015 rok. Pozytywną ocenę tego sprawozdania przedstawiła wcześniej Krajowa Komisja Rewizyjna oraz Komisja Polityki Finansowej KR PZD.

Podczas posiedzenia została przedstawiona ocena funkcjonowania okręgów, której dokonano na podstawie kryteriów przyjętych uchwałą nr 2/IV/2015 KR PZD z dnia 25 listopada 2015 r.. Ocena pokazała rolę, jaką spełnia w swoim środowisku okręg, a także jakość obsługi statutowej ogrodów i działkowców. Dokonana ocena okręgów jest elementem realizacji Programu uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W sprawie wyników oceny funkcjonowania okręgów Krajowa Rada PZD podjęła stosowną uchwałę.

Zofia Rut-Skórzyńska w Wydziału Prezydialnego KR PZD przedstawiła ocenę walnych zebrań sprawozdawczych, podczas których  rozliczono działalność finansową i merytoryczną organów ROD za 2015 rok, przyjmowano plany pracy, preliminarze finansowe, ustalano wysokość opłat ogrodowych na rok 2016 i zaplanowano inwestycje i remonty w ROD.

Kampania walnych zebrań sprawozdawczych była dobrze przygotowana i przeprowadzona, a na spotkaniach panowała dobra i budująca atmosfera.  Przyczyniła się do tego przede wszystkim bardzo dobra praca zarządów ROD, które przygotowały wszelkie materiały sprawozdawcze, propozycje na rok bieżący, przeanalizowały wysokości opłat, które pokryją koszty funkcjonowania ROD. Do sprawnego przebiegu walnych zebrań przyczyniły się również  wytyczne i materiały wydane przez KR PZD, okręgi PZD oraz przeprowadzone szkolenia osób obsługujących zebrania z ramienia okręgowych zarządów.

Walne zebrania sprawozdawcze w 2016 roku wypełniły statutowe obowiązki, a pojedyncze przypadki odstępstw od obowiązujących reguł zastały wyeliminowane przez prezydia OZ.

Licznie podejmowane przez walne zebrania stanowiska i apele potwierdziły, że nie ma przyzwolenia działkowców użytkujących swoje działki zgodnie z przepisami na łamanie ustawy o ROD. Działkowcy wyrażali też zaniepokojenie wystąpieniem  Rzecznika Praw Obywatelskich wobec ustawy o ROD i interpelacją posłanki Krystyny Sibińskiej, dlatego w sprawach tych także podejmowali liczne stanowiska. Podczas walnych zebrań działkowcy pozytywnie ocenili działania podejmowane przez Związek. Doceniają oni przede wszystkim stabilizacje prawną PZD dzięki ustawie o ROD, a także uchwaleniu i rejestracji statutu PZD, Regulaminu ROD oraz nowelizacji prawa budowlanego. Przedstawiona ocena spotkała się z pełną akceptacją uczestników posiedzenia. Krajowa Rada PZD podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.

Monika Pilzak z WGG przedstawiła „Informację ws. funkcjonowania w rodzinnych ogrodach działkowych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Ustawa to bowiem przysporzyła zarządom ROD wiele problemów odbierając im prawa do samodzielnego decydowania o ilości śmieci wywożonych z ROD oraz wysokości opłaty za ich odbiór. Do Krajowej Rady masowo napływają z ogrodów i od działkowców wiadomości o horrendalnych opłatach za wywóz śmieci, które w niektórych przypadkach wzrosły nawet o 600%. Dlatego Krajowa Rada PZD postanowiła zbadać wymiar tego problemu, ustalić jego przyczyny i skutki (zwłaszcza finansowe) oraz dowiedzieć się, jak reagują na ten problem zarządy ROD i działkowcy. Jak wskazywała p. Pilzak, temat ten stał się także przedmiotem niemal każdego walnego zebrania w ROD. Krajowa Rada podjęła uchwałę ws. zadań dla struktur PZD związanych z funkcjonowaniem w ROD ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Za zasadne uznano skierowanie wystąpienie Prezydium KR PZD do Ministra Środowiska oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o dostosowanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do potrzeb ROD, uwzględniając ich specyfikę tak, aby stawki opłat za wywóz śmieci były adekwatne do ilości faktycznie wytwarzanych na terenach ogrodów.

Ponadto Krajowa Rada zadecydowała o rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wielkopolskim oraz o nadaniu nazwy Okręgowi w Gdańsku: „Pomorski Okręg PZD”.

Prezes PZD poinformował o rozpoczęciu i realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”, którego celem jest ocena zagospodarowania i wykorzystania ROD i działek w całym kraju. Wyraził opinię, iż sporządzony na zakończenie przeglądów raport zostanie szeroko opublikowany, by mógł służyć jako argument przemawiający za potrzebą dotowania ogrodów przez gminy, samorządy ze środków budżetowych, unijnych oraz programów oraz funduszy rządowych.

Wszystkie podejmowane na posiedzeniu tematy wywołały zainteresowanie wśród obecnych, czego dowodem było uczestnictwo w dyskusji wielu osób. Osoby zabierające głos wypowiadały się w sposób merytoryczny i z dużym zaangażowaniem. Panowała dobra atmosfera, która sprzyjała owocnym pracom i planowaniu kolejnych działań.

AH

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 89
W tym tygodniu: 221
W sumie od 01.01.2015: 262849