Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie opłat za śmieci

W związku z problemem opłat za wywóz śmieci z terenów ogrodów działkowych, w szczególności związanym z opłatą ryczałtową, Krajowa Rada PZD postanowiła poruszyć to zagadnienie na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich – Adamem Bodnarem.

W lipcu b.r. Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał KR PZD odpowiedź Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2016 r. na wystąpienie RPO dotyczące konieczności zainicjowania prac legislacyjnych zmierzających do dostosowania przepisów dotyczących gospodarki odpadami do konstytucyjnych standardów.

W swoim wystąpieniu RPO zwrócił uwagę, że napływa do niego wiele skarg obywateli w zakresie obowiązywania ryczałtowej stawki za wywóz śmieci. W związku z jej wprowadzeniem, osoby korzystające z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ponoszą często kilkakrotnie wyższe opłaty niż dotychczas i to nawet w sytuacji, gdy wykorzystują nieruchomość jedynie przez część roku. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brakuje również określenia górnej granicy ryczałtowej stawki za wywóz odpadów, które mogą uchwalać gminy. To wszystko powoduje, że wątpliwe pod względem konstytucyjnym są niektóre regulacje ustawy tzw. „śmieciowej” i istnieje potrzeba zmian dotychczasowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W odpowiedzi, Minister Środowiska – Jan Szyszko poinformował, że w Ministerstwie Środowiska od dawna jest znany ten problem, a zwłaszcza to, że ryczałtowa opłata za wywóz śmieci ustalana jest niezgodnie z art. 6j ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie Minister zaproponował, że w przypadku tych gmin, gdzie stawka ryczałtowa jest dowolnie ustalana tj. „w oderwaniu od kosztów odebrania i zagospodarowania odpadów” można wezwać radę gminy do usunięcia naruszeń prawa, a następnie zaskarżyć jej uchwałę do sądu administracyjnego.

Jednocześnie Minister Środowiska podzielił pogląd, że powyższa sytuacja wymaga interwencji legislacyjnej, przynajmniej przez określenie w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach górnej granicy stawki ryczałtowej.

MAP

W załączeniu:

1)      pismo RPO do Ministra Środowiska z dnia 29.04.2016 r.

2)      pismo Ministra Środowiska do RPO z dnia 21.06.2016 r.