Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: Grafik dyżurów w biurze KR PZD w dniach  03 – 07 sierpnia 2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Minister Środowiska odpowiedział na pismo KR PZD w sprawie śmieci

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła wiele niekorzystnych zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie ROD. Wśród tych zmian, największe kontrowersje wzbudziły opłaty za wywóz śmieci, które rażąco wzrosły wraz z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. opłaty ryczałtowej. Zgodnie z badaniem PZD, opłatą ryczałtową zostało objętych 806 ROD o powierzchni 6260,3882 ha i liczbie działek rodzinnych – 136 49 i liczba tych ogrodów stale wzrasta.

W związku z tym, Krajowa Rada PZD podjęła szereg działań, aby zmienić niekorzystne zapisy tzw. ustawy śmieciowej w stosunku do ogrodów działkowych. Między innymi, w dniu 18 sierpnia 2016 r. wystąpiła do Ministra Środowiska – prof. dr. hab. Jana Szyszko o dostosowanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do potrzeb ROD, w tym spowodowanie, aby stawki opłaty za wywóz śmieci były adekwatne do ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenach ogrodów. Jednocześnie KR PZD zwróciła się o podjęcie działań mających na celu spowodowanie, aby opłaty za śmieci z ogrodów były sprawiedliwe, miarodajne i dostosowane do specyfiki ogrodów, które są wykorzystywane przez działkowców sezonowo, w celach rekreacyjno – wypoczynkowych.

W dniu 18.10.2016 r. Ministertwo Środowiska – Departament Gospodarki Odpadami udzielił odpowiedzi w tej sprawie. W swoim piśmie, Ministerstwo Środowiska wskazało, że objęcie rodzinnych ogrodów działkowych jako nieruchomości niezamieszkałych systemem wywozu śmieci wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zależy od woli rady gminy. Do rady gminy należy również ustalenie stawki opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z terenów ogrodów działkowych, która może uwzględniać liczbę działek i teren ogólny. W przypadku, gdy stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi została uchwalona przez gminę „niezgodnie z art. 6j ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bez uwzględnienia kryteriów określonych w ustawie, w oderwaniu od kosztów odebrania i zagospodarowania odpadów” można wezwać gminę do usunięcia prawa, a następnie zaskarzyć uchwałę do sądu administracyjnego zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnych.

Jednocześnie Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w związku z docierającymi do resortu sygnałami o niezgodnym z prawem ustalaniu przez gminy opłaty ryczałtowej zagadnienie opłaty ryczałtowej jest obecnie analizowane w Ministerstwie Środowiska pod kątem potrzeby wprowadzenia zmian prawnych w tym zakresie. Przeanalizowane zostaną również informację przekazane przez KR PZD i za pośrednictwem Ministerstwa Infrastruktury.

 

W załączeniu:

 

MAP