Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Wyrok WSA w sprawie opłat za śmieci z terenów ROD – prawomocny!

W dniu 19 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał precedensowy wyrok w sprawie opłat za wywóz śmieci z terenów siedleckich ROD (sygn. akt III SA/Wa 3873/16). O tej sprawie pisaliśmy już w maju b.r. w artykule dostępnym na www.pzd.pl: „Sąd na wniosek PZD unieważnił uchwałę rady gminy w sprawie opłaty za wywóz śmieci w ROD”, kiedy jeszcze przedmiotowy wyrok był nieprawomocny.

Gmina Siedlce mimo, że przysługiwała jej skarga kasacyjna do NSA od w/w wyroku nie złożyła jej. Dzięki temu w/w wyrok stał się prawomocny, a ogrody zyskały realną możliwość walki z zawyżonymi opłatami za śmieci. Bowiem, jeżeli w podobnych sprawach WSA będzie wydawał takie same rozstrzygnięcia, są duże szanse, że w przypadku wielu ROD uda się uchylić niekorzystne zapisy miejscowe dotyczące śmieci. 

Przypomnijmy, że sprawa rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny dotyczyła uchwały Rady Gminy Siedlce z dnia 25 maja 2016 r. nr XXIII/186/2016, którą zaskarżył Polski Związek Działkowców. Uchwałą tą została wprowadzona ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym ROD) w wysokości 120 zł (rocznie) za śmieci niesegregowane i 60 zł (rocznie) za śmieci segregowane.

PZD zarzucił Radzie Gminy Siedlce, m.in., że „nie dokonała rzetelnej i wnikliwej kalkulacji kosztów wywozu śmieci z tego typu nieruchomości, pozwalającej na prawidłowe ustalenie stawki rocznej opłaty ryczałtowej, na którą składa się: liczba mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, który obejmuje koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu”. Doprowadziło do naruszenia  art. 6 j ust. 3b i ust. 3c  w zw. z art. art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z czym zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Przedmiotowe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnej w Warszawie, które jest już prawomocne otwiera przez wieloma ogrodami działkowymi możliwość skutecznej obrony przed horrendalnymi stawkami opłaty za wywóz śmieci. Właściwie wszędzie tam, gdzie zarządy ROD mają zastrzeżenia co do prawidłowości wyliczenia stawki opłaty za wywóz śmieci z terenów ogrodów mogą złożyć skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności tej uchwały (mając szanse uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia).

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od działań ROD na drodze sądowoadministracyjnej, PZD podejmuje próby rozwiązania problemu wysokich opłat za wywóz śmieci z terenów ROD w skali całego kraju. W ramach tego, w dniu 19.07.2017 r. ponowił swoje wystąpienie do Ministra Środowiska o nowelizację ustawy „śmieciowej”. W chwili obecnej czeka na odpowiedź z Resortu.

W załączeniu:

1)    Wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3873/16)

 

Wyrok_WSA_w_sprawie_oplat_za_smieci.pdf