Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 21.09 – 25.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Informacja Prezydium Krajowej Rady PZD o stratach w ROD wywołanych sytuacją pogodową w Polsce w sierpniu 2017 r.

W sierpniu br. Polskę nawiedziły gwałtowne burze i nawałnice, które spowodowały straty także w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Okręgowe Zarządy PZD przekazały informacje o charakterze szkód oraz wysokości poniesionych strat, a także podejmowanych przez struktury Związku działaniach mających na celu przywracanie ogrodów do normalnego funkcjonowania.

Z powodu nawałnic i opadów deszczu ucierpiało łącznie 96 ROD, położonych na terenie działania 11 okręgowych zarządów PZD. Łącznie powierzchnia poszkodowanych ogrodów wynosi 730,0049 ha, a liczba dotkniętych szkodami działek rodzinnych – 14.934.

ROD poszkodowane na terenie okręgów PZD:

 • OZ w Bydgoszczy– 17 ROD o pow. 178,6700 ha, 2 607 działek rodzinnych,
 • OZ w Elblągu– 4 ROD o pow. 10,7949 ha, 213 działek rodzinnych,
 • OZ w Gorzowie Wielkopolskim – 4 ROD o pow. 1,8827 ha, 53 działki rodzinne,
 • OZ w Koszalinie – 4 ROD o pow. 48,1464 ha, 1 221 działek rodzinnych,
 • OZ Małopolski – 2 ROD o pow. 7,5047 ha, 190 działek rodzinnych,
 • OZ w Pile – 14 ROD o pow. 167,3365 ha, 4 146 działki rodzinne,
 • OZ w Szczecinie – 16 ROD o pow. 315,6697 ha, 6 504 działki rodzinne,
 • OZ w Łodzi – 28 ROD,
 • OZ w Poznaniu – 5 ROD,
 • OZ w Zielonej Górze – 1 ROD,
 • OZ we Wrocławiu – 1 ROD.

Najczęściej występującymi skutkami nawałnic było zalanie działek rodzinnych, a także związane z nim zniszczenie plonów i altan. Oprócz strat w mieniu działkowców nawałnice spowodowały również straty w infrastrukturze ogrodowej 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych (w okręgach w Bydgoszczy, w Gorzowie Wielkopolskim, w Koszalinie, małopolskim, w Pile, we Wrocławiu oraz w Zielonej Górze).

Straty w infrastrukturze ogólnoogrodowej polegały na:

 • zniszczeniu ogrodzeń zewnętrznych,
 • zerwaniu linii energetycznych,
 • zniszczeniu dróg i alei ogrodowych,
 • zalaniu skrzynek elektrycznych i studzienek wodomierzowych,
 • zalaniu hydrofornii,
 • zalaniu Domu Działkowca i pomieszczeń gospodarczych,
 • osłabienie istniejących systemów melioracyjnych.

Przez struktury Związku zostały podjęte działania, mające na celu doprowadzenie Ogrodów do normalnego funkcjonowania.

W wielu ogrodach (np. na terenie OZ Małopolskiego, OZ we Wrocławiu, OZ w Bydgoszczy) zarządy ROD we współpracy z działkowcami przeprowadziły prace porządkowe, polegające głównie na wycince lub usunięciu powalonych drzew, połamanych gałęzi i wywozie nieczystości. W ramach środków własnych poszkodowane ogrody naprawiły aleje ogrodowe oraz udrożniły rowy melioracyjne, przepusty i studzienki melioracyjne. Jeśli była taka konieczność w prace porządkowe były angażowane sztaby kryzysowe (np. w OZ w Bydgoszczy w celu udrożnienia rowu odbierającego wody opadowe).

Reagując na bieżące potrzeby ROD w zakresie usuwania skutków opadów struktury PZD współpracowały z władzami samorządowymi, w szczególności zaś ze służbami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną.

 Władze związku starają się także pozyskiwać od władz samorządowych wsparcie finansowe na usuwanie skutków nawałnic w Ogrodach.

Również okręgowe zarządy będą przyznawać – w miarę finansowych możliwości – dotacje na usuwanie skutków nawałnic ze środków Okręgowego Funduszu Rozwoju.

Analizując dane przekazane przez okręgowe zarządy PZD, należy stwierdzić, iż przed organami Związku w najbliższym czasie pozostaje:

 • zakończenie działań związanych z uporządkowaniem tych ROD, w których z uwagi na niekorzystne położenie terenu utrzymują się podtopienia,
 • udzielanie przez Okręgowe Zarządy niezbędnej pomocy zarządom ROD w przygotowaniu i opracowaniu niezbędnej dokumentacji umożliwiającej wystąpienie o dotacje z funduszu klęsk żywiołowych lub dotacji od władz samorządowych,
 • rozpatrzenie złożonych przez zarządy ROD wniosków o udzielenie dotacji na naprawę infrastruktury ogólnoogrodowej z Funduszu Rozwoju przez Okręgowe Zarządy i z Funduszu Klęsk Żywiołowych przez Krajową Radę PZD,
 • rozpatrzenie złożonych przez zarządy ROD wniosków o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Samopomocowego na usunięcie zniszczeń w infrastrukturze ogrodowej przez Krajową Radę PZD.

Część wniosków została już załatwiona i dotacje z Krajowej Rady i OZ zostały przekazane do Zarządów ROD.

Zjawisko powstawania szkód w ROD wskutek zjawisk pogodowych jest nadal monitorowane przez Krajową Radę PZD oraz Okręgowe Zarządy w celu wyjścia naprzeciw potrzebom poszkodowanych ROD oraz działkowców.

Ze wszystkich badań zniszczeń i strat wynika, że bardzo poszkodowanymi są działkowcy, którzy stracili plony, nieraz nasadzenia trwałe. Często uszkodzeniu uległy altany i urządzenia na działkach. Trudno określić wysokość strat w przypadku działek, chociaż każdy działkowiec potrafi je ocenić.

Związek niestety nie dysponuje środkami na ten ce dlatego wskazana jest pomoc samorządów, a także szukanie rozwiązań systemowych na przyszłość.

 

Prezydium Krajowej Rady PZD

Warszawa, 2017-09-28