Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Kto zapłaci za szkody na terenie ROD?

 W ubiegłym tygodniu, w jednym z warszawskich ogrodów miała miejsce następująca sytuacja: kierowca samochodu osobowego jadąc ulicą stracił kontrolę nad prowadzonym pojazdem przejechał przez chodnik i pas zieleni oddzielający jezdnię od ogrodu działkowego, staranował ogrodzenie ROD i wjechał na jedną z działek. Nikt nie został ranny, powstały jednak szkody w mieniu ogrodu.

Właściwie każdy ogród narażony jest na podobne ryzyko. Zwracamy zatem uwagę, że w takiej sytuacji zarówno ogród, jak i działkowcy, którzy wskutek takiego zdarzenia ponieśli szkodę (np. uszkodzona została altana działkowa, zniszczone zostały nasadzenia) mogą skutecznie dochodzić odszkodowania przede wszystkim od zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku miał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Oczywiście odszkodowania można również żądać bezpośrednio od sprawcy wypadku, ale dochodzenie roszczeń od zakładu ubezpieczeń z reguły będzie szybsze i efektywniejsze.
Podkreślenia wymaga, że nawet gdyby wyrządzone w ROD szkody były nieznaczne, warto w takiej sytuacji wezwać Policję.
Informacje o zakładzie ubezpieczeń, który udziela ochrony ubezpieczeniowej sprawcy wypadku (i do którego należy kierować roszczenia) można:

– uzyskać od sprawcy
[sprawca jest zobowiązany podać poszkodowanym (tu: zarządowi ROD oraz działkowcom, którzy ponieśli szkody) m.in. swoje dane, numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwę zakładu ubezpieczeń]

– ustalić po numerze rejestracyjnym pojazdu

[jeśli zarząd ROD, działkowcy znają numer rejestracyjny pojazdu, którym wyrządzono szkody w ROD – wystarczy użyć wyszukiwarki na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego https://ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff1/Pagee0e22f3_14efe6adc05__7ff1/Page4d024e07_14f0a824115__7ff6?_afrLoop=366384504689122&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=gnf9a0kd7_63

– zwrócić się do Policji o udostępnienie tych danych
[wprawdzie czasem Policja odmawia udostępnienia danych powołując się na przepisy o ochronie danych osobowych ale takie działania są nieprawidłowe; http://www.giodo.gov.pl/pl/344/1318 ]

Posiadając dane zakładu ubezpieczeń należy wystąpić do niego o zapłatę odszkodowania oraz umożliwić wykonanie oględzin w ROD.

Legitymowanym do dochodzenia odszkodowania:

– za szkody na działce – uprawniony jest wyłącznie działkowiec
– za szkody na terenie ogólnym ROD w odniesieniu do mienia PZD – uprawniony jest zarząd ROD [w razie zakwestionowania przez zakład ubezpieczeń uprawnienia zarządu ROD do dochodzenia roszczeń, zarząd powinien zwrócić się do okręgu]

Zasadniczo zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeśli przyznane przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie nie pokrywa poniesionych szkód należy wnieść reklamację; warto w tym miejscu dodać, że jeśli zakład ubezpieczeń nie zajmie stanowiska w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji – przyjmuje się, że uznał wniesioną reklamację za zasadną (art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym). Jeśli zaś reklamacja nie zostanie uznana za zasadną – przed skierowaniem sprawy do sądu, można skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego (w szczególności dotyczy to działkowców; pomoc Rzecznika Finansowego jest nieodpłatna).

Warto też zwrócić uwagę, że:
– nawet gdyby szkody w ROD zostały wyrządzone przez kierującego, który w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu lub po użyciu środków odurzających – zakład ubezpieczeń również zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie
– jeśli sprawca szkody nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – szkody pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
– jeśli w wyniku zdarzenia wyrządzone zostały szkody na osobie – zakład ubezpieczeń pokrywa szkody wynikające z tego zdarzenia; zasadne może być też roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia.
AO

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 88
W tym tygodniu: 220
W sumie od 01.01.2015: 262848