Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

 Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uznaje za konieczne dokonanie niezbędnych korekt w projekcie specustawy mieszkaniowej, zabezpieczających prawny interes rodzinnych ogrodów działkowych jak i samych działkowców. Stwierdzamy, że idea uproszczonych procedur w zakresie budownictwa mieszkaniowego jest słuszna, lecz przyznanie przywilejów jednej grupie społecznej nie może odbywać się kosztem innej grupy społecznej.

Zdajemy sobie sprawę, że uchwalenie w pośpiechu ustawy „Mieszkanie +” jest spełnieniem przez rząd  obietnic wyborczych, jednakże ten niedoskonały akt legislacyjny uchwalony w proponowanej wersji spowoduje chaos w procesie planistycznym jednostek samorządu terytorialnego. Może również przynieść niepowetowane szkody polskim działkowcom i rodzinnym ogrodom działkowym.

“Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

 z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców statutowego i ustawowego organu kontrolnego społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku po zapoznaniu się z projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących stwierdzają, że większość przyjętych w nim rozwiązań prawnych niesie realne zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców.

Nie do przyjęcia jest fakt, że projekt został przygotowany w całkowitym oderwaniu od nowatorskich rozwiązań postanowień ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Podkreślić należy, że ustawa została przyjęta przez obie izby parlamentu RP prawie jednogłośnie w wyniku kompromisu wszystkich sił politycznych i jest w pełni aprobowana przez całą społeczność działkową.

Proponowane w projekcie rozwiązania prawne pozostają w rażącej sprzeczności z preambułą do ustawy o ROD stanowiącą, że „uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględnione w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.” Idąc dalej ustawodawca w art. 5 cytowanej ustawy uznał, że rodzinne ogrody działkowe stanowią tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że obowiązujące już regulacje prawne nie znalazły przełożenia w projekcie ustawy o inwestycjach mieszkaniowych oraz inwestycjach towarzyszących.

Nadmienić należy, że Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w dniu 27 marca 2018 roku przyjął opinię dotyczącą projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Jest to dokument ze wszech miar analityczny w kontekście obowiązującego porządku prawnego wskazujący na wiele nieścisłości i niejasności interpretacyjnych.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców uznaje za konieczne dokonanie niezbędnych korekt w tym projekcie ustawy zabezpieczających prawny interes rodzinnych ogrodów działkowych jak i samych działkowców.

Stwierdzamy, że idea uproszczonych procedur w zakresie budownictwa mieszkaniowego jest słuszna, lecz przyznanie przywilejów jednej grupie społecznej nie może odbywać się kosztem innej grupy społecznej.

Zdajemy sobie sprawę, że uchwalenie w pośpiechu ustawy „Mieszkanie +” jest spełnieniem przez rząd obietnic wyborczych, jednakże ten niedoskonały akt legislacyjny uchwalony w proponowanej wersji spowoduje chaos w procesie planistycznym jednostek samorządu terytorialnego. Może również przynieść niepowetowane szkody polskim działkowcom i rodzinnym ogrodom działkowym.

Zwracamy się z apelem do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, aby w oparciu o szerokie konsultacje społeczne dokonać niezbędnych zmian w projekcie uwzględniających zgodność zapisów z obowiązującym porządkiem prawnym jak i opinii oraz uwag organów samorządów terytorialnych i zainteresowanych środowisk.

Zastanawiającym jest jednak fakt, że największa pozarządowa organizacja społeczna, jaką bez wątpienia jest Polski Związek Działkowców nie została zawiadomiona i poproszona o wyrażenie opinii i zgłaszanie uwag do projektu.

Czyżby było to świadome działanie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które naszym zdaniem zdaje sobie sprawę, że głównym beneficjentem ułomności zapisów ustawowych będą rodzinne ogrody działkowe jak i działkowcy. W demokratycznym państwie prawnym, a za takie uważa się Rzeczpospolita Polska, takie praktyki są nie do przyjęcia i zasługują na słowa krytyki.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców uważa za bardzo trafne, słuszne i nienaruszające obowiązujący porządek prawny opinie i uwagi zgłoszone przez Krajowy Zarząd PZD do projektu ustawy, a będące w posiadaniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Niezależnie od powyższego pragniemy zwrócić uwagę na niektóre kontrowersyjne kwestie zapisów:

•          Art. 3 projektu ustawy dopuszcza przeznaczenie do 20% powierzchni na cele handlowo – usługowe. Zaprzecza to idei redukowania deficytu mieszkaniowego i wprowadza sprzedaż komercyjną nieruchomości.,

•          Art. 6 i 7 wprowadzono mechanizm umożliwiający nadawanie inwestycjom mieszkaniowym szczególnego charakteru. Ten szczególny charakter ma polegać na tym, że gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje inwestycji mieszkaniowej albo będzie ona niezgodna z ustaleniami miejscowego planu, to inwestor w ramach uproszczonych procedur będzie mógł wystąpić do rady gminy o zgodę na realizację tej inwestycji. Przyjęcie takiego rozwiązania narusza procedury określone w ustawie z 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co w konsekwencji doprowadza do bałaganu planistycznego. Tak daleko idące uproszczenie procedur naszym zdaniem „umocni” w całym tego słowa znaczeniu pozycję deweloperów i niewątpliwie spowoduje poważne zagrożenia dla terenów rodzinnych ogrodów działkowych.,

•          Art. 17 projektu ustawy – wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Problem budzi status prawny PZD w postępowaniu. Katalog stron został ściśle określony: inwestor, właściciel, użytkownicy wieczyści oraz osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości. Istnieje wiele rodzinnych ogrodów działkowych, które nie posiadają tytułu prawnego do gruntów, względnie postępowania o uzyskanie tytułu jest w toku w ramach realizacji art. 75 i art. 76 ustawy o ROD. W takiej sytuacji status strony w postępowaniu Polskiemu Związkowi Działkowemu nie będzie przysługiwał. Zachwiana zostanie również ochrona praw.

Reasumując Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców generalnie popiera ideę rozwoju budownictwa mieszkaniowego, lecz wszelkie rozwiązania przedmiotowej materii muszą odbywać się z zachowaniem obowiązującego porządku prawnego.

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących jest aktem jednostronnym i dającym wiele przywilejów inwestorom. Zawiera wiele zapisów niejasnych, co, do których może wystąpić różna interpretacja. Wreszcie niektóre zapisy są sprzeczne z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym z ustawą z 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, co przy uchwaleniu takiej wersji ustawy jest realnym zagrożeniem dla bytu prawnego wielu rodzinnych ogrodów działkowych.

Pamiętać należy, że rodzinne ogrody działkowe to tereny zieleni utrzymywane przez działkowców, w wysoko zurbanizowanych miastach. Dla społeczności działkowców, a szczególnie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych działka jest szczególną wartością umożliwiającą u schyłku życia prowadzenie aktywnego i zdrowego trybu życia.

Biorąc powyższe pod uwagę Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców uważa, że projekt ustawy powinien być zmodyfikowany o zapisy dające ochronę prawną rodzinnym ogrodom działkowym i działkowcom.”

Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną przesyłamy do:

– Premiera Rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego,

– Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego,

– Rządowego Centrum Legislacji,

– Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego i Krajowego Zarządu PZD.

 

Z upoważnienia i w imieniu

Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

 

Przewodnicząca –  Maria Fojt

I Zastępca Przewodniczącej – Bogusław Dąbrowski

Sekretarz – Roman Żurkowski

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 3
Dzisiaj: 25
W tym tygodniu: 122
W sumie od 01.01.2015: 260739