Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Prezydent RP podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 W dniu 10 sierpnia b.r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nastąpi ono na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Przekształcenie obejmie grunty wyłącznie zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Krajowy Zarząd PZD w dniu 10.07.2018 r wydał komunikat (dostępny na www.pzd.pl.), w którym dokonał analizy ww. projektu ustawy. W szczególności zbadał zapis art. 15 dotyczący uchylenia ust. 1 b pkt. 1 w art. 1 w brzmieniu: „Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 1)nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców”.

Krajowy Zarząd PZD stwierdził, że uchylenie ww. zapisu nic nie zmieni w sytuacji prawnej PZD, ROD i działkowców. Zaproponowana zmiana jest wyłącznie związana z realizacją zapisów wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.03.2015 r. (K 29/12), w którym uznano za niezgodny z Konstytucją RP m.in. zapis dopuszczający możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przez osoby prawne (poza nielicznymi wyjątkami). W ww. projekcie ustawy pozbawiono osoby prawne takiego uprawnienia, co spowodowało uchylenie zapisu dotyczącego PZD, który stał się bezprzedmiotowy.

KZ PZD zbadał również, czy w projekcie ustawy istnieją inne zapisy mogące mieć wpływ na funkcjonowanie PZD, ROD i działkowców. W szczególności związane z nabyciem przez PZD z mocy prawa własności nieruchomości, będących obecnie w użytkowaniu wieczystym PZD, które są zabudowane budynkami mieszkalnymi niezgodnie z ustawą o ROD (art. 13 ust. 1). Po przeanalizowaniu treści ustawy, Krajowy Zarząd PZD zminimalizował takie ryzyko m.in. z uwagi na zapisy wskazujące, że dla przekształcenia prawa wymagane jest zabudowanie budynkiem mieszkalnym całej nieruchomości, a jednorodzinne budynki mieszkalne występują na gruntach ROD sporadycznie.

Ustawa  wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 3
W tym tygodniu: 183
W sumie od 01.01.2015: 270936