Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.01.2020 r. w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO

 Informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. wpłynęło do jednostki krajowej PZD pismo z Ministerstwa Klimatu z dnia 24.01.2020 r. z odpowiedzią na pismo Krajowego Zarządu PZD z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych, zwanego dalej Rejestrem BDO. Przypomnijmy, że w ww. piśmie KZ PZD wystąpił do Ministra Klimatu – Pana Michała Kurtyki o zajęcie przez resort oficjalnego stanowiska, czy PZD jest zobowiązany do dokonaniu wpisu do BDO prowadzonego przez marszałków województw na podstawie art. 49 ustawy o odpadach.

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 29.01.2020 r.

w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO

Informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. wpłynęło do jednostki krajowej PZD pismo z Ministerstwa Klimatu z dnia 24.01.2020 r. z odpowiedzią na pismo Krajowego Zarządu PZD z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych, zwanego dalej Rejestrem BDO.

Przypomnijmy, że w ww. piśmie KZ PZD wystąpił do Ministra Klimatu – Pana Michała Kurtyki o zajęcie przez resort oficjalnego stanowiska, czy PZD jest zobowiązany do dokonaniu wpisu do BDO prowadzonego przez marszałków województw na podstawie art. 49 ustawy o odpadach.

Powyższe wystąpienie zostało zainicjowane wejściem w życie z dniem 6.09.2019 r. nowelizacji ustawy „śmieciowej” i niejednolitą wykładnią jej przepisów przejściowych. Nowelizacja umożliwiła ROD, zaliczanym do kategorii nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, „wyjście” z gminnego systemu i bezpośrednie zlecenie ich wywozu przedsiębiorcom zajmującym się odbiorem odpadów.  Stąd też obecnie wiele gmin podejmuje uchwały o rezygnacji z odbierania odpadów z ROD, a ogrody stoją przed koniecznością niezwłocznego podpisania umów z przedsiębiorcami zajmującym się odbiorem odpadów. Jednak część z firm odmawia zawierania umów z ROD, argumentując, że nie są one wpisane do Rejestru BDO. W konsekwencji ROD, w tym również inne jednostki PZD, pozbawiane są możliwości realizacji obowiązku zapewnienia wywozu śmieci.

W swoim wystąpieniu, PZD jednocześnie wskazał, że jego zdaniem brak jest podstaw dla przyjęcia, aby Związek, w tym jego jednostki organizacyjne spełniały przesłanki uzasadniające klasyfikowanie ich do podmiotów zobowiązanych do ujawnienia w Rejestrze BDO. W szczególności, ani PZD, ani poszczególne ROD, nie wprowadzają na rynek produktów, produktów w opakowaniach, nie prowadzą jednostek handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz nie gospodarują odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach.

Ministerstwo Klimatu w piśmie z dnia 24.01.2020 r. potwierdziło stanowisko PZD w tej sprawie. Uznało bowiem, że odpady, które powstają na terenie ROD należy zakwalifikować jako odpady komunalne. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprost wynika, że wytwórcy odpadów komunalnych są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO. Reasumując ROD jako wytwórcy odpadów komunalnych nie mają obowiązku wpisu do Rejestru BDO (podmiot odbierający odpady w swojej ewidencji odpadów wskazuje, że pochodzą od podmiotu zwolnionego z obowiązku wpisu do BDO).

Zgodnie z zastrzeżeniem Ministerstwa Klimatu, ww. odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie jest prawnie wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych. Mimo to, przekazujemy niniejsze pismo zarządom i komisjom rewizyjnym ROD, do ewentualnego wykorzystania w rozmowach z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z terenów ROD, które odmawiają zawarcia z PZD umów na wywóz śmieci z uwagi na brak wpisu z Rejestrze BDO.

 

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 29.01.2020 r.

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 38
W tym tygodniu: 154
W sumie od 01.01.2015: 263630