Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie nieskooprocentowanych pożyczek dla ROD

Krajowy Zarząd PZD informuje o możliwości skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy, będącym w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Powyższą możliwość daje art. 15 zzda ustawy z dnia 02.03.2020r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pożyczka może być udzielona m.in. na opłacenie podatków, składek, czy kosztów wynajmu lokalu.

Zasady udzielania pożyczki:

  • Pożyczka udzielana jest organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 01.04.2020r.
  • Działalność nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29.02.2020r. lub 31.03.2020r.
  • Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5.000 zł i jest udzielana jednorazowo.
  • Stałe oprocentowanie wynosi 0,005 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku.
  • Okres spłaty pożyczki – nie dłużej niż 12 miesięcy.
  • Rozpoczęcie spłaty pożyczki – po trzymiesięcznym okresie karencji.
  • Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, jeśli organizacja będzie prowadziła swoją działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
  • Wniosek o pożyczkę należy składać do powiatowego urzędu pracy terytorialnie właściwego ze względu na siedzibę ROD, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.
  • Wnioski można składać drogą elektroniczną lub w  formie papierowej.
  • Do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentacji oraz umowę, której wzór znajduje się na stronie internetowej.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej”, które dostępne są na stronie internetowej

pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa

Szczegółowe informacje o możliwość ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy oraz na stronie www.praca.gov.pl. w zakładce Tarcza Antykryzysowa.

KRAJOWY ZARZĄD PZD

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2020r.