Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 04.12.2020 r. w sprawie oceny funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami komunalnymi

W celu ustalenia stanu wdrożenia w ROD ustawy z dnia 19.07.2019r. o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła system gospodarowania odpadami komunalnymi w ROD oraz w celu wypracowania rozwiązań prawnych mających na celu pomoc ROD i działkowcom w licznych problemach związanych z wywozem śmieci, w dniu 3 grudnia br. KR PZD zapoznała się z obszernym raportem dotyczącym wywozu odpadów komunalnych na dzień 23.08.2020r. w 4308 ROD, które wzięły udział w badaniu, dokonała oceny sytuacji „śmieciowej” w ROD i przyjęła uchwałę nr 4/VII/2020 w sprawie oceny funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z oceny funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, którą przyjęła KR PZD wynika, że:

 • w ROD obowiązywały (i obowiązują) 3 systemy gospodarowania odpadami komunalnymi tj. prywatny (48%), ogólny gminny (37%) oraz ryczałtowy (11%). W 4% ROD zwolnione były z obowiązku zapewnienia wywozu odpadów komunalnych,
 • w stosunku do 80 % ROD został wprowadzony przez miasto/gminę obowiązek w zakresie segregacji odpadów,
 • w największych miastach obowiązywały (i obowiązują) różne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • proces wdrażania w ROD zmienionych zasad przebiega dobrze. Co do zasady rady miast i gminy podejmują uchwały dotyczące śmieci zgodnie z prawem. Czasami tylko wprowadzają stawki opłat przekraczające maksymalne, czy też włączają ROD do systemu gminnego bez zgody zarządów ROD,
 • w ROD występuje duży problem z segregacją odpadów, zwłaszcza w dużych ogrodach. Działkowcy nie chcą segregować odpadów lub robią to w niewłaściwy sposób. Do pojemników ogrodowych trafia ogromna ilość odpadów zielonych. Ta sytuacja powoli poprawia się. Duże znaczenie mają działania edukacyjne zarządów ROD, przy wsparciu Okręgów PZD, inwestowanie w monitoring czy budowa wiat śmietnikowych,
 • w zdecydowanej większości ROD wzrosły opłaty za wywóz odpadów (od kilku do nawet 700%). Spowodowane jest to ogólnym wzrostem opłat związanym z sytuacją społeczno-gospodarczą, ale i zwiększoną ilością odpadów wyrzucanych przez działkowców (m.in. w związku z większą liczbą użytkowników na działkach) oraz kosztami związanymi z zatrudnianiem osób do segregowania odpadów, w celu uniknięcia wysokich kar za brak segregacji,
 • nie ma systemu, który byłby lepiej oceniany przez ROD i działkowców. Każdy z systemów ma swoje zalety i wady. Najwięcej niezadowolenia budzą jednak wysokie opłaty za wywóz odpadów w systemie prywatnym. Firmy wywozowe narzucają ROD bardzo wysokie stawki, które ROD zmuszone są przyjąć – ze względu na częsty brak innych firm, z którymi mogłyby zawrzeć umowy. Dużym problemem jest sytuacja, kiedy żadna z prywatnych firm nie jest zainteresowana wywozem śmieci z terenu ROD albo oferuje wywóz śmieci tylko zmieszanych (co powoduje wyższe opłaty),
 • zarządy ROD we współpracy z Okręgami bardzo angażują się w działania związane z wdrożeniem zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w ROD, jak również w poprawę sytuacji śmieciowej w ROD. Ich działania skupiają się przede wszystkim na pokazaniu działkowcom znaczenia segregacji odpadów i poinstruowaniu ich – jak właściwie segregować (poprzez materiały edukacyjne, narady, szkolenia). Podejmowane są również działania mające na celu wypracowanie korzystnych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w przepisach miejscowych (poprzez spotkania i wystąpienia do urzędów miast i gmin).

W związku z ww. sytuacją „śmieciową” w ROD, KR PZD przyjęła dla zarządów ROD we współpracy z Okręgami PZD m.in. takie zadania jak:

 • monitorowanie przepisów miejscowych, aby były one uchwalane/zmieniane  zgodnie z prawem i korzyścią dla ROD i działkowców, a w razie potrzeby interweniowanie. Dotyczy to w szczególności: włączenia/wyłączenia ROD z systemu gminnego, maksymalnych stawek opłat, konieczności uzyskiwania odpowiednich zgód, ustalenia momentu obowiązkowej segregacji odpadów,
 • podjęcie działań mających na celu usankcjonowanie w przepisach miejscowych zwolnienia ROD z obowiązku zapewnienia wywozu odpadów – tam gdzie miasta/gminy na mocy zwyczaju nie wymagają od ROD posiadania umowy na wywóz odpadów,
 • negocjowanie z prywatnymi podmiotami odbierającymi odpady komunalne korzystnych warunków umów – nie tylko w zakresie ceny,
 • kontynuowanie działań edukacyjnych, w tym związanych z segregacją odpadów, wyposażania ROD w odpowiednia urządzenia i infrastrukturę oraz w sposób bardziej zdecydowany egzekwowanie od działkowców obowiązku w zakresie segregacji odpadów oraz posiadania kompostowników,
 • realizowanie w szerszym zakresie uchwały KR PZD nr 7/III/2020 z 09.06.2020r., która zawiera szczegółowe zadania dla zarządów ROD i Okręgów związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie ROD.

Natomiast Krajowa Rada PZD  zwróciła się do Krajowego Zarządu PZD o rozważenie stworzenia rozwiązań prawnych umożliwiających otrzymywanie przez ROD dofinansowania zadań, związanych z założeniem monitoringu, fotopułapek oraz zamykanych wiat śmietnikowych; przygotowanie propozycji do regulaminu w zakresie obowiązkowej segregacji odpadów przez działkowców, zlecenia badania dotyczącego stanu zagospodarowania działek w zakresie kompostowników i wypracowanie stosownych rozwiązań prawnych; dalsze monitorowanie ewentualnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również dokonanie głębszej analizy kosztów wywozu śmieci z terenów ROD w przypadku systemu prywatnego i wypracowanie odpowiednich wniosków i rozwiązań.

Krajowa Rada PZD

Warszawa, dnia 04.12.2020r.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 3
Dzisiaj: 44
W tym tygodniu: 160
W sumie od 01.01.2015: 263636