Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Członkostwo w PZD

Jeżeli mój ROD wyodrębnił się z PZD, to czy mogę nadal pozostać członkiem PZD?

Niestety nie. § 26 pkt 4 statutu PZD wyraźnie wskazuje, że członkostwo w PZD wygasa w razie wyodrębnienia ROD, w którym członek zwyczajny posiada prawo do działki.

ZRS

Czy w przypadku, gdy złożę oświadczenie woli o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym PZD, mogę ponownie do niego wstąpić bez żadnych ograniczeń? Czy będę musiał ponieść opłaty przy ponownym wstąpieniu do stowarzyszenia ogrodowego PZD? Jeżeli tak, to jakie?

Można ponownie wstąpić do PZD. Z tego tytułu nie ponosi się żadnych dodatkowych opłat poza wymaganą raz w roku składką członkowską. Obecnie wynosi ona 6 zł od działki.

ZRS

Czy stowarzyszenie ogrodowe może odmówić przyjęcia działkowca w poczet członków i czy koniecznie jest uzasadnienie przyczyn odmowy?

Ustawa o ROD w art. 48 wyraźnie wskazuje, że stowarzyszenie ogrodowe nie może odmówić przyjęcia w poczet swoich członków działkowca mającego prawo do działki w ROD, jeśli odpowiada wymaganiom statutu.

Jeśli więc osoba posiadająca prawo do działki w ROD, złoży oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej, zarząd ROD reprezentujący stowarzyszenie ogrodowe PZD, powinien przyjąć takiego działkowca, jeśli spełnia wymogi statutowe. Zarząd ROD ma obowiązek udzielić działkowcowi w terminie 6 miesięcy, od dnia złożenia pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet członków (deklaracji członkowskiej) informacji w przedmiocie nabycia członkostwa. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z przyjęciem w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego (art. 50 ust. 2 ustawy o ROD).

Odmowa nadania członkostwa może nastąpić tylko w przypadku, gdy osoba ubiegająca się nie spełnia wymogów statutu stowarzyszenia. Zgodnie z § 11 ust. 3 statutu PZD stowarzyszenie może odmówić przyjęcia w poczet członków działkowca wcześniej pozbawionego członkostwa w PZD lub wykorzystującego działkę sprzecznie z ustawą lub rażąco naruszającego regulamin ROD.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia w poczet członków, jak wynika z art. 50 ust. 1 ustawy o ROD działkowcowi, po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, przysługuje dochodzenie praw na drodze sądowej w terminie 30 dni od otrzymania uchwały zarządu ROD.

ZRS

Czy na terenie jednego ogrodu może funkcjonować kilka stowarzyszeń ogrodowych, które będą nim zarządzały?

Zgodnie z art. 11 ustawy o ROD rodzinny ogród działkowy może być prowadzony przez jedno stowarzyszenie ogrodowe. Tak więc zarządzać ogrodem może tylko i wyłącznie jedno stowarzyszenie ogrodowe.

Czy będąc członkiem PZD mogę być jednocześnie członkiem innego związku, np. wędkarskiego czy pszczelarskiego?

Tak, można być jednocześnie członkiem PZD i członkiem innego związku, np. wędkarskiego czy pszczelarskiego. Konstytucja RP zapewnia wolność zrzeszania się. W związku z tym członkowie PZD mają prawo być również członkami innych stowarzyszeń.

Czy osoba, która nie ma prawa do działki w ROD może zostać wybrana do zarządu ROD?

Zgodnie z § 34 ust. 1 statutu PZD członkiem organu PZD może być jedynie członek PZD.  Osoba, która nie posiada prawa do działki w ROD nie może być członkiem stowarzyszenia, a co za tym idzie, nie ma prawa uczestniczenia w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym i nie posiada ani biernego, ani czynnego prawa wyborczego. zarząd ROD przed walnym zebranie ma obowiązek przygotowania imiennej listy obecności członków PZD w ROD, którzy mają prawo uczestniczenia w walnym zebraniu.

 

ZRS

Nie mogę być obecny na walnym zebraniu. Czy może na nie pójść za mnie członek mojej rodziny?

Niestety nie. W walnym zebraniu można brać udział tylko osobiście. Niedopuszczalne jest zatem ustanowienie do tej czynności pełnomocnika, nawet, jeżeli jest to osoba bliska. Zgodnie ze statutem PZD prawa członkowskie wykonuje się osobiście.

WZ

Czy w razie wygaśnięcia prawa do działki mogę być nadal członkiem PZD i uczestniczyć w walnych zebraniach?

Członkiem PZD może być osoba fizyczna mająca prawo do działki w ROD. Zgodnie z § 26 statutu PZD członkostwo w PZD wygasa w razie wygaśnięcia prawa do działki. Użytkownik, którego prawo do działki wygasło przestaje być członkiem PZD, nie może więc uczestniczyć w walnych zebraniach i nie ma żadnego prawa wyborczego.

WZ

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 40
W tym tygodniu: 563
W sumie od 01.01.2015: 266779